Şirketler ve Ticaret Hukuku & Kurumsal Danışmanlık: Çözüm odaklı yaklaşım.

ETAN Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Ofisi olarak; yerli ve yabancı menşeili müvekkillerimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin yapılandırılmasında başvurabileceği en iyi yolların tespit edilmesine yardımcı olmaktayız. Şirketler ve ticaret hukuku ile kurumsal yönetim hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

 • Yerli ve yabancı şirketlerin günlük olağan faaliyetlerine ilişkin danışmanlık sağlanması,
 • Aile şirketleri ve gelişmekte olan şirketlerin kurumsallaştırılması,
 • İş ve işletme kurulumu ve yönetim danışmanlığı,
 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirketin kurulması ve tescil edilmesi, tasfiyesi,
 • Pay devirleri, şirket birleşme ve devralma süreçlerinin yönetilmesi,
 • Ortaklar sözleşmesi ve ortaklar arası ilişkilerin kararlaştırılması,
 • Yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırım veya eksiltme işlemleri,
 • Haksız rekabetten doğan uyuşmazlıkların yürütülmesi,
 • Türkiye içinde veya dışında şubelerin ve irtibat bürolarının kurulması,
 • İflas, konkordato ve iflasın ertelenmesi.

Sözleşmeler Hukuku: Her daim hazır olma odaklı yaklaşım.

ETAN Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Ofisi olarak; müvekkillerimizin hukuki güvenliği ve ilişkilerinin sürekliliği açısından, menfaatlerini birincil öncelik olarak kabul etmekteyiz. Gerçek ve/veya tüzel kişilerin ihtiyaçlarına göre sunduğumuz hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

 • Uluslararası sözleşmeler ve ticari anlaşmalar,
 • Kira, finansal kiralama sözleşmeleri, 
 • Acentelik, distribütörlük sözleşmeleri, 
 • Lisans, franchise sözleşmeleri,
 • İş, hizmet, danışmanlık sözleşmeleri,
 • Sözleşme müzakerelerinde danışmanlık,
 • Ticari ilişki içerisinde olduğunuz karşı taraftan gelen sözleşmelerin incelenmesi, tadili ve risk analizi işlemleri.

Kişisel Verilerin Korunması ve Uyum Süreci: Teknolojik gerekliliklere ve ihtiyaçlara uygun çözüm odaklı yaklaşım.

ETAN Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Ofisi olarak; kişisel verilerin korunması bağlamında müvekkillerimizin, karşılaşabilecekleri her türlü hukuki soru ve sorunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. İşbu uyum sürecinde müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır: 

 • Proje hazırlık aşaması ile şirket içi risklerin belirlenmesi,
 • Mevcut durum analizi yapılarak şirket içerisinde yer alan her birimde işlenen kişisel veri gruplarının tespit edilmesi ve Kişisel Veri Faaliyet Envanteri çıkarılması,
 • Tüm kişisel veri gruplarının halihazırda işlenme şekli göz önüne alınarak, ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumlu hale getirilmesi, 
 • Kanun tarafından öngörülen Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğünün,  aydınlatma yükümlülüğünün, denetleme yükümlülüğünün ve veri güvenliği sağlanması için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Verilerin işlenmesinden sorumlu personelin eğitilmesi.

Bilişim Hukuku: Günümüz dinamikliğine paralel yaklaşım.

ETAN Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Ofisi olarak; bilgi ve iletişim teknolojileri alanında rekabet eden müvekkillerimize danışmanlık, proje hizmetiyle birlikte ihtilaflarda yargılama sürecinin takibi konularında yardımcı olmaktayız. Bilişim hukuku alanında müvekkillerimize sağladığımız hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • E-ticaret, E-işletmecilik,
 • İnternet hukuku,
 • Girişimcilik hukuku,
 • Kişisel verilerin korunması ve gizlilik,
 • Blockchain teknolojileri,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin davalar ile sözleşmelerin incelenmesi.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: Çok yönlü yaklaşım.

ETAN Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Ofisi olarak; müvekkillerimizin iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türk İş Hukuku kapsamında çeşitli sektörlerden yerli veya yabancı işverenleri ve çalışanları temsil etmekteyiz. İş hukuku alanındaki faaliyetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

İşveren müvekkillerimize verilen hizmetlerimiz:

 • Şirket işyeri yönetmeliklerin/politikalarının incelenmesi ve tadili,
 • Belirli/belirsiz süreli iş sözleşmelerinin oluşturulması,
 • Fesih ihbarı, uyarı yazıları ve ibra yazılarının düzenlenmesi,
 • İşe alım prosedürünün hukuki altyapısının oluşturulması, şirkete ilişkin insan kaynakları biriminin yapılandırılması,
 • Protokol ve ikale sözleşmesi hazırlanması,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrası her türlü uyuşmazlığın çözümü hususunda danışmanlık ve avukatlık ihtiyacının karşılanması.

Çalışan konumunda olan bireysel müvekkillerimize verilen hizmetlerimiz:

 • İşe iade talebi ile ilgili dava sürecinin yönetilmesi,
 • İşçilik alacaklarının (bakiye ücret alacağı, fazla mesai ücret alacağı, yıllık izin ücreti alacağı …) tahsili ve ödenme sürecinin takibi,
 • İşçi sağlığı ve güvenliği, 
 • İş kazası meydana gelmesi durumunda doğacak tazminatların tahsili, 
 • SGK çalışma süresinin tespiti amacıyla hizmet tespit davası açılması, geçmişe dönük eksik yatırılan primlerin tamamlatılması.

Aile ve Miras Hukuku: Sosyal yaşamı güvence altına alma odaklı yaklaşım.

ETAN Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Ofisi olarak; müvekkillerimize gerek aile ve boşanma hukukuna ilişkin gerekse de miras hukukuna ilişkin çeşitli hizmetler sağlamaktayız.  

Aile Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz: 

 • Çekişmeli ve anlaşmalı boşanmada dava öncesi ve dava sürecin yönetilmesi, 
 • Yabancı mahkeme veyahut farklı resmi kurum kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin davalar, 
 • Mal rejimi davalarının takip edilmesi, (mal ayrılığı, mal ortaklığı, katılma alacağı davası…)
 • Velayet davalarının takip edilmesi, çocukla ilişkinin tesisiyle ilgili işlemler, 
 • Nafaka davalarının yürütülmesi,
 • Aile konutu ve uygulamaları hususlarında danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Tedbir ve tazminat davalarının takip edilmesi,

Miras Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz:

 • Vasiyetnamenin usulüne uygun hazırlanması ve imzalanması,
 • Miras paylaşım sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaların yürütülmesi,
 • Muris muvazaası/mirasçıdan mal kaçırma sebebiyle iptal davası işlemleri,
 • Hak ihlaline uğrayan mirasçı için tenkis davası,
 • Mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin davalar ve denkleştirme davalarının takip edilmesi.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku: Kapsamlı hizmet odaklı yaklaşım.

ETAN Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Ofisi olarak; müvekkillerimize, Türk Medeni Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, gayrimenkulün temin edilmesinde ve devam eden tüm aşamalarında hizmet vermekteyiz. Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanındaki hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Gayrimenkul satım sözleşmesinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi ve müzakeresi,
 • Tapu tescil ve iptal davalarının yürütülmesi, 
 • Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, müzakeresi, 
 • İpotek sözleşmelerinin düzenlenmesi, müzakeresi ve ipotek ihtilafından kaynaklı davalar,
 • İstihkak davalarının ve ortaklığın giderilmesi davalarının yürütülmesi,
 • Bina yönetimi, proje yönetimi ve daha birçok Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıkların çözümü.

Tüketici Hukuku: En hızlı bir şekilde mağduriyetleri sonlandırma odaklı yaklaşım.

ETAN Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Ofisi olarak; tüketici müvekkillerimizin Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğramış oldukları zararın tazmini başta olmak üzere, tüketicileri ilgilendiren tüm hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. İşbu hususta müvekkillerimize sağladığımız hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

 • Mal veya hizmetin ayıplı olması durumunda ücretin iadesi, ücretsiz tamiri, bedelde indirim yapılması veya başka bir malla değiştirilmesi taleplerinin Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’nde takibi,
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında alınan işlem ücreti, yapılandırma ücretleri, komisyon veya benzeri masrafların iadesi, 
 • Ayıplı mal veya hizmet neticesinde tüketicinin uğradığı zararlar nedeniyle tazminat talebi,
 • Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvuru yapılması ve işlemlerin takip edilmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmesine ilişkin ihtilafların takip edilmesi,
 • Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlara karşı çözüm yolu aranması,
 • Taksitle satış sözleşmeleri, cayma hakkının kullanılması,
 • Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satış sözleşmesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilafların yürütülmesi.